รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (สัมภาษณ์) ระดับคณะ ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

9 สิงหาคม 2562

คณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (สัมภาษณ์) ระดับคณะ ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คือ

เลขที่ใบสมัคร

01 นายเทพไท ไชยทอง

02 นายชาคริน เพชรานนท์

หมายเหตุ:

1. ทดสอบทางด้านจิตวิทยา ในวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

2. ให้ผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก (สัมภาษณ์) ระดับคณะ ในวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมคณบดีคณะสังคมศาสตร์