โครงการอบรมการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

11 เมษายน 2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการอบรมการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับบุคลากรบรรจุใหม่ อาจารย์ที่กลับจากการลาศึกษาต่อ และผู้สนใจ เพื่อให้บุคลากรบรรจุใหม่ อาจารย์ที่กลับจากการลาศึกษาต่อ มีความเข้าใจและสามารถใช้งานระบบสารสนเทศของคณะฯ และของมหาวิทยาลัยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพในการทำงาน  โดยมี ศ.ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดี กล่าวเปิดงาน รศ.ดร.อภิโชค เลขะกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร และคุณสุมนา ปริญญาปริวัฒน์ เลขานุการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กล่าวต้อนรับและแนะนำแนวทางการปฏิบัติงาน 

โดยกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงอบรมการกรอกข้อมูลภาระงานและผลการปฏิบัติงาน (TOR/JA) เมื่อวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 ณ ห้อง Video Wall ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่