ครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครบรอบ ๓๐ ปี และเพื่อความเป็นสิริมงคลและอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงาม คณะอุตสาหกรรมเกษตรจึงได้กำหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาขึ้นในวันศุกร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

16 ธันวาคม 2565

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

เนื่องในโอกาสแห่งการครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครบรอบ ๓๐ ปี และเพื่อความเป็นสิริมงคลและอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงาม คณะอุตสาหกรรมเกษตรจึงได้กำหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาขึ้นในวันศุกร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในการนี้ คณะอุตสาหกรรมเกษตรขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ ในวันศุกร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้ ขอความร่วมมืองดรับกระเช้าดอกไม้ และขอเชิญร่วมทำบุญสมทบกองทุนพัฒนาคณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชื่อบัญชี คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. เลขที่บัญชี ๖๖๗ ๒๙๓๘๖๒ ๗ และขอความกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมายังอีเมล์ finance.agrocmu@gmail.com เพื่อจะได้ดำเนินการออกใบเสร็จรับเงินให้ท่านต่อไป โดยโปรดพิจารณาตอบรับการเข้าร่วมงานตาม QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้เกียรติเข้าร่วมพิธีทำบุญดังกล่าว และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้