ห้องปฏิบัติการพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เตรียมพร้อมขอรับรอง มอก.

29 พฤษภาคม 2563

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาคาร 3 ดร. สุรัตน์ หงษ์สิบสอง หัวหน้าหน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการสนับสนุนทุนห้องปฏิบัติการพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตรวจความพร้อมห้องปฏิบัติการด้านพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อจัดทำมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ตามระบบ มอก. (Thai Industrial Standard) ซึ่งเป็นข้อกำหนดทางวิชาการที่ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.)ได้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถห้องปฏิบัติการในการดำเนินการทดสอบและ/ หรือสอบเทียบ ซึ่งจะประกอบด้วยข้อกำหนด้านการบริหารงานคุณภาพ และข้อกำหนดด้านวิชาการ โดยมาตรฐานนี้สามารถที่จะนำมาใช้กับทุกองค์กรที่มีการดำเนนิกิจกรรมการทดสอบ หรือสอบเทียบ ทั้งนี้เพื่อการเตรียมความพร้อมในการขอรับรองมาตรฐาน มอก. ต่อไป