AIS มอบทุนการศึกษา “คนเก่งหัวใจแกร่ง” แก่ นศ.วิศวฯ คอมฯ มช.

31 มกราคม 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร และรองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวรุตม์ จงชาญสิทโธ เป็นตัวแทนรับมอบทุนการศึกษา โครงการ “คนเก่งหัวใจแกร่ง” จากบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 ทุนตรี แก่นางสาววินิตรา แสงสร้อย นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะได้รับสนับสนุนทุนดังกล่าวจนกระทั่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต เป็นประธาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 ณ ห้องหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ข้อมูลโดย : https://eng.cmu.ac.th/?p=27590