การลงทะเบียน เพิ่ม เปลี่ยนตอนกระบวนวิชาหลังกำหนด ภาคการศึกษาที่ 2/2565

6 ธันวาคม 2565

สำนักทะเบียนและประมวลผล

ลงทะเบียน เพิ่ม เปลี่ยนตอนกระบวนวิชา และลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย (ระดับปริญญาตรี) หลังกำหนด วันที่ 5-16 ธ.ค. 2565 ผ่านระบบงานทะเบียนการศึกษาที่ https://cmu.to/late-enroll

คู่มือการใช้งาน

ลงทะเบียนกระบวนวิชาหลังกำหนด
https://cmu.to/late-enrollment-th

เพิ่มกระบวนวิชาหลังกำหนด
https://cmu.to/addcourse-th

เปลี่ยนตอนกระบวนวิชา
https://cmu.to/movesec-th

ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการฯ หลังกำหนด (ระดับปริญญาตรี)
https://cmu.to/enrollmentservice-th

แกลลอรี่