หลักสูตรอบรมระยะสั้นสำหรับวิชาชีพครู รองรับสมรรถนะและสะสมหน่วยกิต ด้านศาสตร์การสอนแนวใหม่ 12 หลักสูตร

30 กรกฎาคม 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดหลักสูตรอบรมระยะสั้นสำหรับวิชาชีพครู  รับใบรับรองสมรรถนะและสามารถเก็บสะสมหน่วยกิตได้  ด้านศาสตร์การสอนแนวใหม่ 12 หลักสูตร
เรียนกับผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

12 หลักสูตร ( 11 หลักสูตรรับรองสมรรถนะ + 1 หลักสูตรเก็บสะสมหน่วยกิต)
 • การพัฒนาสมรรถนะด้านความรู้ในการวิจัยเพื่อพัฒนางาน
 • การพัฒนาสมรรถนะในการออกแบบโครงร่างและเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลการวิจัยเพื่อพัฒนางาน
 • การพัฒนาสมรรถนะในการวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนรายงานการวิจัยเพื่อพัฒนางาน
 • การประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ในยุคดิจิทัลระดับปฐมวัย
 • การประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ในยุคดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ศิลปะในศตวรรษที่ 21
 • การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่บูรณาการร่วมกับเทคโนโลยี
 • การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่บูรณาการร่วมกับจริยธรรมทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ
 • การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ด้วยโปรแกรม Mplus
 • การให้การปรึกษาเด็กและวัยรุ่นเบื้องต้นในยุคดิจิทัล
 • การจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาในยุคดิจิทัล
 • วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา (หลักสูตรเพื่อการเก็บสะสมหน่วยกิต) 

เรียนผ่านทางออนไลน์และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ค่าใช้จ่ายต่อหลักสูตร 1,000 - 3,400 บาท
สมัครเรียนภายในเดือนกันยายนนี้ ฟรีค่าบำรุงมหาวิทยาลัย 600 บาท 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้แล้ววันนี้  ที่ www.lifelong.cmu.ac.th

แกลลอรี่