ประชุมเพื่อหาแนวทางให้ความช่วยเหลือเรื่อง General Educational Development (GED)

16 พฤศจิกายน 2565

คณะสังคมศาสตร์

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ อาคารเรียนรวม (SB4) รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา ศิริผล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ร่วมประชุมหารือกับผู้แทนคณะมนุษยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มุกดาวรรณ ศักดิ์บุญ หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พศุตม์ ลาศุขะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ รองศาสตราจารย์นันทพร แสนศิริพันธ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาการจัดการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภควรรณ พวงสมบัติ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.อลิส ชาร์ป ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ และคุณกาญจนา กุลพิสิทธิเจริญ ศูนย์ภูมิภาคด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (RCSD) เพื่อหาแนวทางให้ความช่วยเหลือเรื่อง General Educational Development (GED) จัดทำ GED training workshop ร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชนด้านการศึกษาพม่าให้แก่นักเรียนพม่าที่จำเป็นต้องสอบเทียบวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายให้ได้ตามเกณฑ์รับเข้าของการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย รวมทั้งหารือความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์สอบ GED ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือที่อำเภอแม่สอด จ.ตาก


นอกจากนี้ ทั้ง 4 คณะยังได้ร่วมหารือกิจกรรมการเตรียมความพร้อม (Pre-college) ให้แก่นักศึกษานานาชาติรับเข้าใหม่ชั้นปี 1 และการจัดกิจกรรมทางวิชาการร่วมกันแบบพหุศาสตร์ผ่านโครงการ Living Lab ให้แก่นักศึกษานานาชาติชั้นปีที่ 3-4 ของทั้ง 4 คณะ ทั้งนี้ ข้อสรุปเชิงหลักการจากที่ประชุมจะนำเสนอต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อขอรับการสนับสนุนภายใต้ “โครงการริเริ่มและทดลองใหม่” (CMU Open Initiatives) ในกลุ่ม Education Platform (SO4) ต่อไป

แกลลอรี่