ตำราประมวลผลสัญญาณและภาพดิจิทัล อาจารย์วิศวฯ ไฟฟ้า มช. ได้รับพิจารณาเป็นตำราดีเด่น ปี 65 โดย วสท.

20 ตุลาคม 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผลงานตำรา เรื่อง “การประมวลผลสัญญาณและภาพดิจิทัล: ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้” ของรองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ธีรอำพน อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรรมศาสตร์ และผู้อำนวยการสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการพิจารณาให้เป็นตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ซึ่งจะเข้ารับพระราชทานพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณในโอกาสต่อไป ข้อมูลโดย : https://eng.cmu.ac.th/?p=29729
แกลลอรี่