คณะวิทย์ มช. ต้อนรับนักเรียนห้องเรียนวิศว์-วิทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

3 เมษายน 2566

คณะวิทยาศาสตร์

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภณัฐ ชัยดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับ พร้อมกับบรรยายแนะนำหลักสูตร และภาพรวมการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์ ให้แก่ นักเรียนห้องเรียนวิศว์-วิทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่มาเยี่ยมชม และศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาอย่างรอบด้าน ณ ห้อง SCB1100 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ และนำเยี่ยมชม ห้องเรียน บรรยากาศการเรียนการสอน และอาคารต่างๆ ภายในคณะ 
แกลลอรี่