ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา จัดกิจกรรมอบรมการเขียนรายงานวิจัย

22 ตุลาคม 2562

คณะสังคมศาสตร์

เมื่อวันที่ 20-22 ตุลาคม 2562 ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะพี่เลี้ยงหนุนเสริมด้านงานวิชาการ
จัดกิจกรรมอบรมการเขียนรายงานวิจัย ให้แก่ทีมวิจัยท้องถิ่น 2 พื้นที่ ได้แก่

  • โครงการวิจัย “การสร้างการบริหารจัดการร่วมประตูน้ำศรีสองรักเพื่อวิถีชีวิตและการเกษตรอย่างยั่งยืนของชาวไทพวน” (บ้านกลาง ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย)  
  • โครงการวิจัย “ชุมชนบ้านม่วงกับการสร้างแผนเชิงรุกในการปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงแม่น้ำโขงสู่การเพิ่มขีดความสามารถความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน” (ตำบลบ้านม่วง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย)

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ทีมวิจัย สามารถนำข้อมูลมาจัดระบบและเขียนเรียบเรียง เพื่อเตรียมนำเสนอข้อมูลให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อคิดเห็น และร่วมแลกเปลี่ยน ตรวจสอบ เพิ่มเติมข้อมูลให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้น ในระหว่างวันที่ 20-22 ตุลาคม 2562 ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่