ประชุมเพื่อรายงานความก้าวหน้าและเตรียมความพร้อมในการรองรับการตรวจเพื่อการก้าวเข้าสู่สำนักงานสีเขียว (Green Office)

14 พฤษภาคม 2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น.-16.00 น.

คณะทำงานสำนักงานสีเขียวทั้ง 6 หมวด ประชุมเพื่อรายงานความก้าวหน้าและเตรียมความพร้อมในการรองรับการตรวจเพื่อการก้าวเข้าสู่สำนักงานสีเขียว และมอบหมายหน้าที่แต่ละหมวดตรวจสอบและรวบรวมเอกสารเพื่อประกอบการดำเนินงานการรับการตรวจประเมิน ทั้ง 6 หมวด 63 ตัวชี้วัด ให้แก่ คณาจารย์ และบุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการคณะฯ ให้ทราบโดยทั่วกัน

แกลลอรี่