คณะเทคนิคการแพทย์ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติให้เป็นหน่วยงานดีเด่นในการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ

30 เมษายน 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติให้เป็นหน่วยงานดีเด่นในการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ จากกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัว ประจำปี 2563 เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุและครอบครัว
แกลลอรี่