ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

23 กุมภาพันธ์ 2566

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา