ผู้แทน MDRI เข้าร่วมประชุมแนวทางการดำเนินงานการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของหน่วยงานและของมหาวิทยาลัย

19 มีนาคม 2567

สถาบันวิจัยพหุศาสตร์

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 นายสุวิทย์ วงศ์ศิลา นายเจตณวัฒน์ ฟูตั๋น และนายกฤษณะพงศ์ อินต๊ะคำ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมแนวทางการดำเนินงานการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของหน่วยงานและของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร ชั้น 4 สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานด้านการก้าวสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนของมหาวิทยาลัย ( Carbon Neutral University) บรรลุวัตถุประสงค์ภายในปี 2575 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มุ่งผลักดันให้แต่ละส่วนงาน มีการจัดทำฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกรณีฐาน (Baseline Emission) ภายใต้การดำเนินงานตามปกติ (Business as usual มีการจัดทำแนวทางการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality Pathway) ที่สอดคล้องกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัย การจัดทำแผนกลยุทธ์และการดำเนินมาตรการในการลดปริมาณการปล่อยก็ซเรือนกระจกที่ครอบคลุมทั้งในส่วนของการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานทดแทน การเพิ่มพื้นที่ป่าสีเขียว การเลือกใช้สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดปริมาณของเสีย การบริหารการเดินทางสัญจร การศึกษานวัตกรรมใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการสร้างความตระหนักรู้และขยายองค์ความรู้ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

การจัดประชุมในครั้งนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ โดยรศ.ดร.อิทธิชัย ปรีชาวุฒิพงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ ให้การบรรยายเรื่องของการดำเนินงานโครงการจัดทำฐานข้อมูลและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์คาร์บอนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Carbon Landscape CMU)  รวมถึงขอบเขตการดำเนินงานและวิธีการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร และแนวทางการจัดเก็บการรวบรวมข้อมูล และหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของแต่ละหน่วยงาน  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบุคลากรของทุกส่วนงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า  130 คน สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก้าวสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน

#ภาพประกอบ  EDRI

แกลลอรี่