ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ จัดฝึกการเก็บและสำรวจข้อมูลภาคสนามด้วยภาพดาวเทียม

14 ตุลาคม 2563

คณะสังคมศาสตร์

ระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อริศรา เจริญปัญญาเนตร และ อาจารย์ ดร. พลภัทร เหมวรรณ ได้นำนักศึกษาในกระบวนวิชา 154375: รีโมทเซนซิง จำนวน 53 คน ไปฝึกการเก็บและสำรวจข้อมูลภาคสนามด้วยภาพดาวเทียม ณ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
แกลลอรี่