ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

17 มิถุนายน 2565

คณะเทคนิคการแพทย์

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีเป็นประธานกล่าวต้อนรับ และให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ โดยมี รศ.ดร.จนัญญา ปัญญามี ทิพย์พยอม รองคณบดีฝ่ายบริหาร บรรยายเรื่อง คำแนะนำเกี่ยวกับข้อปฏิบัติที่นักศึกษาควรทราบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา คลังสินศิริกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ บรรยายด้านการเรียนการสอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพื่อนใจ รัตตากร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา บรรยายเรื่อง ชีวิตความเป็นอยู่และสวัสดิการของนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา นำเสนอการจัดกิจกรรมของนักศึกษา/การรับน้องใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม ศ.นพ.ชัยโรจน์ แสงอุดม อาคาร 2 ชั้น 12 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565
แกลลอรี่