โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566

19 มีนาคม 2567

คณะพยาบาลศาสตร์


ผู้ชวยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ให้สามารถปรับตัวจากนักศึกษาสู่การเป็นพยาบาลวิชาชีพ มุ่งหวังให้ครองตน ครองคน ครองงานเป็นพยาบาลศาสตรบัณฑิตได้อย่างสมบูรณ์ รวมทั้งเสริมสร้างทักษะให้เกิดความพร้อมและความมั่นใจสำหรับการประกอบวิชาชีพในอนาคต ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน กรีนเลครีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2567แกลลอรี่