เข้ารับประกาศเกียรติคุณ “ANTI-CORRUPTION AWARDS 2021” ส่งเสริมการต้านคอร์รัปชั่น ประจำปี 2564

14 ธันวาคม 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการประกาศเกียรติคุณ “ANTI-CORRUPTION AWARDS 2021” ส่งเสริมการต้านคอร์รัปชั่น ประจำปี 2564 ประเภท "สถาบันการศึกษาดีเด่น ด้านส่งเสริมต้านคอร์รับชั่น" เป็นสถาบันการศึกษาที่ยึดหลักธรรมาภิบาล บริหารงานด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต และมีส่วนร่วมในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์ รองอธิการบดี ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับรางวัล จากนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและกล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “คอร์รัปชั่นกับการเมืองไทย” เมื่อวันอังคารที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมเบญจนฤมิต ชั้น 4 อาคารเบญจรังสฤษฏ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5)
แกลลอรี่