คณะพยาบาลศาสตร์ มช. โชว์ผลงานเด่น Good Nurses in We R nursing (พยาบาลคนเก่งในโลกเสมือน) ในการประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 17

6 ธันวาคม 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี วรกิจพูนผล รองคณบดีด้านบริหารและบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลองค์กร รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ โชติบาง หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรทอง นามพรม และ อาจารย์สุทธิรัตน์ เจริญพรพงศ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมการประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 17 เทิดพระเกียรติ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง "สู่ระบบการพยาบาลจักรวาลนฤมิตในสังคมสูงวัย หลังภัยพิบัติโรคระบาด" (Toward Metaverse : Nursing System Post Pandemic in Aging Society) จัดโดย สภาการพยาบาล สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ และ กองการพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 4 - 7 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
.
ภายในงานดังกล่าวคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดแสดงให้ผู้เข้าร่วมงานรับชมและทดลองใช้นวัตกรรมพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาผ่านผลิตภัณฑ์ชื่อ Good Nurses in We R nursing (พยาบาลคนเก่งในโลกเสมือน) เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานทางการศึกษาพยาบาลโดยใช้เทคโนโลยีทันสมัยให้เกิดคุณภาพแก่ผู้ใช้บริการในระดับสากล

แกลลอรี่