มหาบัณฑิต M.B.A. (สำหรับบุคลากร มช.) ได้รับรางวัลการค้นคว้าอิสระดีมาก ปีการศึกษา 2563 มช.

18 กุมภาพันธ์ 2564

คณะบริหารธุรกิจ

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกรรณิการ์ จินาใหม่ มหาบัณฑิตของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ที่ได้รับรางวัลการค้นคว้าอิสระดีมาก กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประกวดรางวัลปริญญานิพนธ์ ดีเด่น/ดีมาก ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากการค้นคว้าอิสระเรื่อง “การวิเคราะห์ต้นทุนการให้บริการของโรงพยาบาลสัตว์แห่งหนึ่งในภาคเหนือ= Service Cost Analysis of an Animal Hospital in the Northern Region” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย อาจารย์ประจำภาควิชาการเงิน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ข้อมูลโดย : https://www.ba.cmu.ac.th/th/accba012564-2
แกลลอรี่