นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในงาน FoSTAT Food Innovation Contest 2023 เข้ารายงานผลต่อคณบดี

22 มิถุนายน 2566

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (PDT) โดยหัวหน้าสาขา อาจารย์อิศรพงษ์ พงษ์ศิริกุล ได้นำนักศึกษา ทีม แม่พวง : ผลิตภัณฑ์ Kaizo ประกอบไปด้วย นางสาวกุสุมา รักษายศ, นางสาวจันทิมา ศักดิ์ปฏิฐา, นางสาวฉันทพิชญา สุนทรสวัสดิ์, นางสาวชนินาถ ซาวคำเขตต์, นางสาวดรัลพร ชุ่มแก้ว และ นางสาวศุพรัตน์ อินถา ที่เข้าร่วมแข่งขัน FoSTAT Food Innovation Contest 2023 และได้รับรางวัลชนะเลิศ เข้าพบคณบดี เพื่อรายงานผลการแข่งขัน พร้อมนำถ้วยรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำมอบแด่คณะฯ เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษารุ่นต่อๆ ไป ในการนี้ คณบดีได้ให้โอวาทกับนักศึกษาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสืบไป
แกลลอรี่