นักศึกษาภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2564

30 กันยายน 2563

คณะสังคมศาสตร์

สตูดิโอวิจัย EnGRIDs ภายใต้ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   นำนายจักรพงค์ นามวงค์ นักศึกษาปริญญาโท สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ พร้อมด้วยนางสาวทิพย์วรรณ มะเต และนางสาวณัฐลิกา วังอิ่นคำ นักศึกษาปริญญาตรี สาขาภูมิศาสตร์  ร่วมนำเสนอในการประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2564  ผลงาน "#Safe Mapping Platform" เมื่อวันที่ 21-22 กันยายน 2563 ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กรุงเทพมหานคร  ภายใต้การกำกับดูแลของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิดา สุวรรณประสิทธิ์ และอาจารย์ ดร.ศักดิ์ดา หอมหวล


แกลลอรี่