โครงการจัดฝึกอบรมแนวทางการป้องกันอัคคีภัย และการอพยพหนีไฟ (Basic Fire Fighting and Evacuation Fire Drill Training) ประจำปีงบประมาณ 2566

19 มิถุนายน 2566

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

โครงการจัดฝึกอบรมแนวทางการป้องกันอัคคีภัย และการอพยพหนีไฟ (Basic Fire Fighting and Evacuation Fire Drill Training) ประจำปีงบประมาณ 2566 วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566 ณ วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล เพื่อให้ความรู้ และทราบถึงแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน และวิธีการดับเพลิงชนิดต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง สามารถใช้อุปกรณ์ในการดับเพลิงได้อย่างถูกวิธี และปลอดภัย
แกลลอรี่