สำนักหอสมุดเชิญร่วมตอบแบบวัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

20 มีนาคม 2566

สำนักหอสมุด

     เชิญชวนผู้รับบริการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมตอบแบบวัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของสำนักหอสมุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ที่ https://cmu.to/CMUITAEIT2023  ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566

แกลลอรี่