ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ) ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

25 พฤศจิกายน 2563

คณะสาธารณสุขศาสตร์

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 บ่ายวันนี้  ศ.เกียรติคุณ นพ.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ คณบดี และคณาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์  จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ) ภาคการศึกษาที่ 2  ประจำปีการศึกษา 2563 โดยผ่านระบบประชุมออนไลน์ zoom
แกลลอรี่