พิธีไหว้ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

23 มิถุนายน 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา จัดพิธีไหว้ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานในพิธีไหว้ครูและให้โอวาท พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ตลอดจนนักเรียนชั้นอนุาบาล และประถมศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา ร่วมพิธีเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา และเป็นโอกาสที่นักเรียนจะได้แสดงความเคารพ นอบน้อม ต่อพระคุณครูผู้ประสิทธิประสาทวิชา ความรู้ และความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูบาอาจารย์ และได้ร่วมกันปฏิญาณตนต่อครูอาจารย์ เพื่อจะเป็นศิษย์ที่ดี รับการถ่ายทอดความรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะ มุ่งสู่ความสำเร็จในการศึกษา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวขอบคุณ ณ ห้องประชุม 40ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565
แกลลอรี่