ผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมเจรจาความร่วมมือกับ Faculty of Architecture, KU Leuven ณ ประเทศเบลเยียม

13 มิถุนายน 2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผศ.ดร.แผ่นดิน อุนจะนำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ผศ.ดร.รัฐพงษ์ อังกสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ศิษย์เก่าและวิชาชีพสัมพันธ์ และอ.ดร.จาตุรงค์ โพคะรัตน์ศิริ อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เดินทางไปเจรจาความร่วมมือกับ Faculty of Architecture, KU Leuven ประเทศเบลเยียม ระหว่างวันที่ 5-9 มิถุนายน 2566 โดยมี Prof. Yves Schoonjans, Dean of Faculty of Architecture, KU Leuven และ Prof. Koen De Wandeler รวมทั้งคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ มีการเดินทางไปเยี่ยมชม KU Leuven ทั้ง 2 วิทยาเขต ได้แก่ Brussels Campus และ Gent Campus เพื่อร่วมชมการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญาโทรวม 7 วิทยานิพนธ์ และยังได้มีการประชุมร่วมกันเพื่อหารือความร่วมมือในการทำโครงการ Summer School ร่วมกันในปีการศึกษาต่อไป

ซึ่งการดำเนินกิจกรรมนี้อยู่ในโครงการ One Faculty One MoU รอบที่ 2 ภายใต้โครงการ Quick Win นโยบายแผน 13 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ MOU เพื่อกระตุ้น ผลักดัน และส่งเสริมให้ส่วนงานได้ริเริ่มและเพิ่มพูนกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการกับคู่พันธมิตรที่มีอยู่เดิมหรือคู่พันธมิตรใหม่ เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ อันเอื้อประโยชน์ต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานวิจัย และการต่อยอดนวัตกรรมใหม่ของนักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยและสังคมในองค์รวม

แกลลอรี่