นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมได้รับรางวัล Interesting props ในการแข่งขัน FameLab Thailand 2023

26 ตุลาคม 2566

คณะวิทยาศาสตร์

       นางสาวพัชรมัย หัวใจเพชร นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล Interesting props ในการแข่งขัน “FameLab Thailand 2023” ซึ่งจัดโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถาบันอุทยานการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของผู้ที่สนใจด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ให้มีทักษะด้านการสื่อสาร เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคมไทยอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2566 

อ่านต่อได้ที่ : https://www.nsm.or.th/nsm/th/node/54492  
แกลลอรี่