เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The 13th Pan-Pacific Conference on Rehabilitation (PPCR 2023) ในหัวข้อเรื่อง "Health and Well-being Beyond the Era of New Normal"

28 มิถุนายน 2566

คณะเทคนิคการแพทย์

คณะเทคนิคการแพทย์ มช. ร่วมกับ Department of Rehabilitation Sciences, The Hong Kong Polytechnic University
ขอเชิญคณาจารย์ นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย (นักแก้ไขการพูด) และผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The 13th Pan-Pacific Conference on Rehabilitation (PPCR 2023) ในหัวข้อเรื่อง "Health and Well-being Beyond the Era of New Normal"

ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพลส เชียงใหม่

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://ppcr2023.ams.cmu.ac.th

Facebook https://www.facebook.com/13thPPCR

ค่าคะแนน 12 PTCEU สำหรับนักกายภาพบำบัด
ค่าคะแนน 10 OTCEU สำหรับนักกิจกรรมบำบัด
การนำเสนอผลงานของ นศ. บัณฑิตศึกษา ในงานประชุมสามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาของหลักสูตรได้

----------------
Welcome you to join the 13th Pan-Pacific Conference on Rehabilitation (PPCR), with the theme of “Health & Wellbeing Beyond the Era of New Normal” in Chiang Mai, Thailand.
A pre-conference workshop is being held on November 22, 2023.
The Conference is being held on November 23-24, 2023.
Registration CLICK: https://ppcr2023.ams.cmu.ac.th/registration
Abstract submission CLICK: https://ppcr2023.ams.cmu.ac.th/user/login
Facebook https://www.facebook.com/13thPPCR

แกลลอรี่