ชมรมดนตรีสากล จัดงานแสดงดนตรี Show case นักศึกษาชั้นปีที่ 1

3 พฤษภาคม 2562

คณะศึกษาศาสตร์

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 ชมรมดนตรีสากล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม Show case ความสามารถทางด้านดนตรีของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เป็นสมาชิกของชมรม Freshmen Music Move โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานให้โอวาทและกล่าวเปิดงาน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมฯ กล่าวรายงาน โดยกิจกรรมนี้มุ่งเสริมสร้างความสามารถด้านดนตรีและความกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ให้กับนักศึกษา รวมทั้งเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับนักศึกษา ณ ลานเสมา หน้าอาคาร 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
แกลลอรี่