วิศวฯ มช. ร่วมส่งมอบ Dust Boy ผู้ช่วยเฝ้าระวังและติดตามคุณภาพอากาศ PM2.5

25 กุมภาพันธ์ 2564

คณะวิศวกรรมศาสตร์


รองศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หัวหน้าโครงการวิจัย "การเฝ้าระวังและติดตามคุณภาพอากาศด้วยเครื่องวัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 และ PM10 แบบเซนเซอร์ (DustBoy)" ร่วมกับผู้แทนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ส่งมอบนวัตกรรม "เครื่องตรวจวัดฝุ่น DustBoy" แก่ กรมอนามัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 500 เครื่อง เพื่อเฝ้าระวัง เตือนภัยสถานการณ์ฝุน PM2.5 มุ่งรักษาสุขภาพของประชาชน เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข


ข้อมูลโดย : https://eng.cmu.ac.th/?p=25463
แกลลอรี่