คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ได้รับรางวัลการค้นคว้าอิสระดีมาก กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566

15 ธันวาคม 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


ขอร่วมแสดงความยินดีกับ นางศุภรดา ประเสริฐกุล (รหัส' 611231048) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลการค้นคว้าอิสระดีมาก กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566 เรื่อง "การพัฒนาคุณภาพการวางแผนจำหน่ายสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายระยะสุดท้ายที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง โรงพยาบาลนครพิงค์" โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ ศิระกมล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
.
ขอร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวรวินันท์ ใจเงิน (รหัส' 601231077) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลการค้นคว้าอิสระดีมาก กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566 เรื่อง "ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการพยาบาลผู้ป่วยจิตเภทที่มีอาการหูแว่ว แผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่" โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ภทรสกุล และ อาจารย์ ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
.
พิธีมอบรางวัลปริญญานิพนธ์ดีเด่น / ดีมาก วิทยาลัยพหุวิทยาการและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะจัดขึ้นในงานทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพุธที่ 24 มกราคม 2567 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพุธที่ 24 มกราคม 2567 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่