วิศวฯ มช. จับมือกับ บริษัท แชฟฟ์เลอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนาม MOU ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ

29 พฤศจิกายน 2566

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท แชฟฟ์เลอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีผู้บริหารและคณาจารย์เข้าร่วมให้การต้อนรับตลอดจนร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามข้อตกลงประกอบด้วย รองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล สมุทคุปติ์ ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ใยบัวเทศ ทิพยาวงศ์  หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ พวงมะลิ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ พิสุทธอานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ หอเกียรติยศ ชั้น 6 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์

ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการมี คุณชัชวาล ส้มจีน กรรมการผู้จัดการ บริษัท แชฟฟ์เลอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) และคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร เป็นผู้ลงนามและมีผู้ร่วมลงนามพยานได้แก่ รองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล สมุทคุปติ์ และผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท แชฟฟ์เลอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) คุณพัชมน ปัญโญสุข ซึ่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวมุ่งเน้นด้านการจัดการและสนับสนุนการฝึกงานและสหกิจศึกษา ตลอดทั้งการสนับสนุนการเรียนการสอนทางด้านเทคโนโลยีภายในโรงงาน การตรวจสอบคุณภาพของกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ด้านระบบจักรกลภายในโรงงาน ด้านวิศวกรรม และด้านอื่นๆ เพื่อให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและสร้างเสริมประสบการณ์ และเพิ่มความพร้อมในการก้าวสู่ตลาดงานสายวิศวกรรมของนักศึกษาอีกด้วย
แกลลอรี่