คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดงานรับขวัญบัณฑิต ประจำปี 2562 “บัณฑิตศึกษาศาสตร์ : เชี่ยวชาญศาสตร์การสอนแนวใหม่”

30 มกราคม 2562

คณะศึกษาศาสตร์

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานรับขวัญบัณฑิต ประจำปี 2562 “บัณฑิตศึกษาศาสตร์ : เชี่ยวชาญศาสตร์การสอนแนวใหม่” เพื่อเป็นการแสดงความยินดีแก่ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มช. โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มช. กล่าวต้อนรับและให้ข้อคิดกับผู้สำเร็จการศึกษา กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย ขบวนบายศรีผู้บริหาร คณาจารย์สมาคมนักศึกษาเก่า ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิตเดินแถวเข้างานพิธีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ การบรรเลงดนตรีไทยโดยนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การแสดงจากศิษย์ปัจจุบันในชื่อชุด "นาฏยะยินดีสะหรีพี่แก้ว" การขับร้องบทเพลงประสานเสียง จากชมรมขับร้องประสานเสียง คณะศึกษาศาสตร์ (EdCMU Chorus) การกล่าวแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา โดย อาจารย์รัตน์ ปาละพงศ์ ประธานกรรมการบริษัทผึ้งน้อย เบเกอรี่ จำกัด นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 สาขาบริการสังคม อาจารย์สมพงษ์ ตันติวรวิทย์ อุปนายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้แทนจากนักศึกษาระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และ ปริญญาตรี จากนั้น ผู้แทนดุษฎีบัณฑิต ผู้แทนมหาบัณฑิต และผู้แทนบัณฑิต กล่าวแสดงความรู้สึกในโอกาสสำเร็จการศึกษา การร้องเพลงคณะ จากนักศึกษาชมรมเชียร์ คณะศึกษาศาสตร์ มช. ปิดท้ายด้วย พิธีบายศรีสู่ขวัญ คณาจารย์ผูกข้อมือให้แก่ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต ณ สนามหญ้าในอาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่