การศึกษาสถานภาพโครงสร้างพื้นฐานการวิจัยที่นำไปสู่นวัตกรรมของประเทศ

22 พฤศจิกายน 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ด้วย สวทช. ขอความอนุเคราะห์มายังคณะอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อรวบรวมข้อมูลสถานภาพความพร้อมและความต้องการโครงสร้างพื้นฐานการวิจัยในอนาคต ภายใต้โครงการ “การศึกษาสถานภาพโครงสร้างพื้นฐานการวิจัยที่นำไปสู่นวัตกรรมของประเทศ” โดยข้อมูลดังกล่าวมีความสำคัญยิ่งต่อกระบวนการวางแผนเพื่อการจัดหาโครงสร้างพื้นฐานในอนาคต (ทั้งใหม่และทดแทน) ของ บพค. รวมถึงสนับสนุนการกำหนดมาตรการกลไกเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานการวิจัยเพื่อการปรับโครงสร้างสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม

ในการนี้ ผศ.ดร.ศศิธร ใบผ่อง หัวหน้าศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วย ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ ไชยาโส (ผู้ช่วยคณบดีฯ) และ รศ.ดร.พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์ (หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ) เข้าร่วมประชุมหารือการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัย พร้อมกับตัวแทนผู้บริหารคณะอุตสาหกรรมเกษตร ในวันจันทร์ที่ 22 พ.ย. 2564 เวลา 9.00 น. –12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Cisco WebEx Meeting เพื่อให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานภาพความพร้อมและความต้องการโครงสร้างพื้นฐานการวิจัยในอนาคตในสาขาเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพของคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่