ต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และคณะ ในโอกาสที่เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์

31 กรกฎาคม 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์ ต้อนรับ ดร.จินตนา โสภณ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และคณะ ในโอกาสที่เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและรับฟังการนำเสนอภาพรวมการยกระดับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ นิติวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศวท.มช.) ตาม ESPReL Checklist ณ ห้อง CB1210 ชั้น 2 อาคารเคมี 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
 
แกลลอรี่