ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ศึกษาดูงาน ณ ผาช่อ อุทยานแห่งชาติแม่วาง อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

14 ตุลาคม 2563

คณะสังคมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี ชัยพิมลผลิน ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ นำนักศึกษาที่เรียนกระบวนวิชา 154151 ภูมิศาสตร์กายภาพ ตอนที่ 001 จำนวน 19 คน

ศึกษาภาคสนามและฟังบรรยาย ในหัวข้อ “ลักษณะทางกายภาพของผาช่อ”

วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงลักษณะทางกายภาพของผาช่อ ในกระบวนวิชาภูมิศาสตร์กายภาพ

โดยได้รับเกียรติจาก คุณอนุรักษ์ สายแก้ว เป็นวิทยากรบรรยาย
แกลลอรี่