ประกาศวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายปฏิบัติการ) ตำแหน่งนักการเงินและบัญชี

4 เมษายน 2566

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

ประกาศวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายปฏิบัติการ)
ตำแหน่งนักการเงินและบัญชี
-------------------------
ตามประกาศวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ตำแหน่งนักการเงินและการบัญชี จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ EP500001 อัตราเงินเดือน 20,250.-บาท สังกัดวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏดังนี้
  1.  นางสาววลินดา คำหมื่นยอง (ผ่านการคัดเลือก)
ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้ลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ณ สำนักงานวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันพุที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. หากพ้นกำหนดนี้แล้ว ไม่มารายงานตัว จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าปฏิบัติงาน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่  เมษายน พ.ศ. 2566
ไฟล์แนบ