ให้การต้อนรับและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับคณะผู้บริหารจาก Wenzhou Medical University สาธารณรัฐประชาชนจีน

29 กันยายน 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข รองคณบดีด้านวิจัย นวัตกรรม และบูรณาการพันธกิจสากล ให้การต้อนรับและเจราจาความร่วมมือทางวิชาการกับคณะผู้บริหารจาก Wenzhou Medical University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และในโอกาสนี้ อาจารย์ ดร. ปรียกมล ไกรกิจราษฎร์ผู้ช่วยภารกิจคณบดีด้านบูรณาการพันธกิจสากล ได้นำเยี่ยมชมหน่วยเรียนรู้ทางการพยาบาล ห้องสมุด และ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ของคณะฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566
.
รายนามของผู้บริหารจาก Wenzhou Medical University ประกอบด้วย Professor Cheng Jinguo, Deputy Party Secretary and Executive Chairperson of the WMU National Center for International TCM Collaboration, Professor Wang Shize, Dean, College of Continuing Education, Ms.Xiang Zhiyong Chinese Director of Confucius Institute at Burapha Univesity และ Ms. Ren Ling, Coordinator, WMU National Center for International TCM Collaboration

แกลลอรี่