กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 และการเปิดตัววารสารออนไลน์ คุ้มมิวเซียม (Khum Museum E-Magazine)

16 มกราคม 2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 พร้อมเปิดตัววารสารออนไลน์ คุ้มมิวเซียม (Khum Museum E-Magazine) ฉบับปฐมฤกษ์ เดือนมกราคม 2566 โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดกิจกรรม ณ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566
แกลลอรี่