นักวิจัย มช. เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565

1 สิงหาคม 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานพิธีเปิดงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022) พร้อมร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022) ในระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภายใต้เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network : RUN) ได้แก่
- ผลงานเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : โครงการ Gastronomy Tourism : Lanna Gastronomy คิดถึงเชียงใหม่ โดย ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์
- ผลงานเด่นคลัสเตอร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการจัดการภัยพิบัติ : โครงการการแก้ปัญหาฝุ่นควัน PM2.5 ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ แบบมีส่วนร่วมจตุรภาค และ โครงการการถอดบทเรียนนโยบายการบริหารจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควันในเขตพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ
พร้อมกันนี้ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเกียรติบัตร ให้แก่นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2564-2565 ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น วช. ประจำปี 2563-2565 และเมธีวิจัยอาวุโส วช. ประจำปี 2563-2565 ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีนักวิจัยเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเกียรติบัตรจำนวน 5 ราย โดยมีรายชื่อนักวิจัยดังนี้
- ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น วช. 2565 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สายสมร ลำยอง คณะวิทยาศาสตร์
- ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น วช. 2563 ศาสตราจารย์(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.วัชระ กสิณฤกษ์ คณะเทคนิคการแพทย์
- เมธีวิจัยอาวุโส วช. 2563 ศาสตราจารย์(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.ทพญ.สิริพร ฉัตรทิพากร คณะทันตแพทยศาสตร์
- เมธีวิจัยอาวุโส วช. 2563 ศาสตราจารย์ ดร.นคร ทิพยาวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
- เมธีวิจัยอาวุโส วช. 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี คณะสังคมศาสตร์

ในการเดียวกันนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. วินิตา บุณโยดม รักษาการแทนรองอธิการบดี ได้ถวายรายงานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในส่วนนิทรรศการ Research University Network (RUN) ผลงานเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง Gastronomy Tourism : Lanna Gastronomy คิดถึงเชียงใหม่ โดยศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ และมี นายพรหมพัฒน์ โชติสิรดานันท์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาศิลปะและการออกแบบ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ถวายรายงานและแสดงผลงานภาพเขียนในส่วนนิทรรศการ PMUs ด้วย
แกลลอรี่