คณบดีพร้อมหัวหน้างานบริหารทั่วไปร่วมถวายสังฆทานพร้อมอาหารสำหรับสัตว์ ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

27 สิงหาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย คุณศิริญาณีย์ สารชัย หัวหน้างานบริหารทั่วไป เดินทางเข้ากราบนมัสการพระครูสังฆรักษ์วีรวัฒน์ วีรวฑฺฌโน และ พระมหาอุดม ทีปวํโส พระอาจารย์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เพื่อถวายสังฆทาน พร้อมอาหารสำหรับสัตว์ และขอบพระคุณ ในโอกาสพระอาจารย์ทั้งสองได้มีเมตตามอบพระพุทธรูปพร้อมนามและบทสวด "พระพุทธสัตวแพทย์ บรมติโลกนาถประทานพร" เพื่อประดิษฐานกราบไหว้สักการะและจุดศูนย์รวมจิตใจ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565
แกลลอรี่