อาจารย์พยาบาล มช. บรรยายพิเศษ "Stroke Nursing" ให้กับพยาบาลวิชาชีพจาก The Second Nanning People’s Hospital สาธารณรัฐประชาชนจีน

21 พฤศจิกายน 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม สร้อยวงค์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง "Stroke Nursing" ให้กับพยาบาลวิชาชีพจากสถาบันการแพทย์ผู้ให้การดูแลผู้สูงอายุจาก The Second Nanning People’s Hospital สาธารณรัฐประชาชนจีน วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการจัดการคุณภาพของการพยาบาลเฉพาะทางโรคหลอดเลือดสมอง เพิ่มทักษะวิชาชีพของเจ้าหน้าที่พยาบาล และ ปรับปรุงระดับนวัตกรรมการบริการพยาบาลโรคหลอดเลือดสมอง การศึกษาทางการแพทย์ต่อเนื่องระดับชาติ ผ่านระบบ Zoom Meeting ในงานประชุมวิชาการ "Nanning ASEAN International Stroke Management and Nursing Innovation Summit Forum" ระหว่างวันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2567

แกลลอรี่