รางวัลลูกกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ จากสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติประจำปี 2566

15 สิงหาคม 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


ศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับคัดเลือกจากสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ (ประเภทข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ) จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กทม. เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2566
.
ศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล เป็นบุตรคนโต ในจำนวนพี่น้อง 5 คน ครอบครัวประกอบอาชีพรับจ้าง บิดามารดาต้องออกไปทำงานนอกบ้านตั้งแต่เช้าถึงมืด จึงต้องเป็นหลักให้กับน้อง ๆ และช่วยเหลือแบ่งเบาภารกิจในการดูแลงานบ้าน ช่วยดูแลและสอนหนังสือให้น้อง นอกจากนี้ยังต้องช่วยครอบครัวหารายได้โดยรับจ้างสอนหนังสือ รับจ้างทั่วไป ขายของในวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุด เพื่อนำมาเป็นค่าเทอมของตนเองและน้อง ๆ เป็นผู้ที่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน โดยมีผลการเรียนอยู่ในระดับดีตลอดมา ตั้งแต่ประถมศึกษาถึงปริญญาเอก เมื่อสำเร็จการศึกษาได้มอบเงินเดือนบางส่วนให้มารดาตั้งแต่เดือนแรกที่เริ่มปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน เป็นผู้ที่เอาใจใส่ดูแลปรนนิบัติมารดาเป็นอย่างดีและสม่ำเสมอทั้งเรื่องสุขภาพร่างกายและจิตใจ รวมถึงความเป็นอยู่ด้านอื่น ๆ เพื่อให้มารดามีคุณภาพชีวิตที่ดี
.
ศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล รับราชการครั้งแรกเป็นพยาบาลวิชาชีพ และอาจารย์พยาบาลตามลำดับ ซึ่งได้ปฏิบัติงานด้วยความขยันหมั่นเพียร รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถ ทุ่มเทกำลังความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะของครูที่ต้องสร้างคนคนดีอย่างเต็มที่และเป็นต้นแบบที่ดีของลูกศิษย์ โดยการตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความทุ่มเทในการทำงานทั้งกลางวันและกลางคืน รับผิดชอบการทำงานทุกอย่างให้สำเร็จด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพและจรรยาบรรณข้าราชการ และสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการจนกระทั่งได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์ และได้รับรางวัล ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562
.
จากประวัติและคุณสมบัติของ ศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล สมควรอย่างยิ่งที่จะได้รับการยกย่องสรรเสริญให้เป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566


แกลลอรี่