การสัมมนาและกิจกรรมเพื่อพัฒนากลยุทธ์และแก้ไขปัญหาท้องถิ่น ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากหมอกควันพิษ

10 เมษายน 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


                  รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการสัมมนาและกิจกรรมเพื่อพัฒนากลยุทธ์และแก้ไขปัญหาท้องถิ่น ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากหมอกควันพิษ เครือข่ายสหวิทยาการแห่งสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ภาคเหนือตอนบนประจำปี 2564 เพื่อปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ตลอดจนการหาแนวทางเพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาหมอกควันในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญเนื่องจากส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ให้เกิดความเสียหายเป็นอุปสรรคในการคมนาคมและขนส่ง การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ และระบบนิเวศน์ป่าไม้ รวมทั้งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว ณ ห้องประชุมทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เมื่อวันศุกร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ.2564
 
แกลลอรี่