ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จัดกิจกรรมโครงการ “55 ปี Soc-Anp อาสาเพื่อสังคม”

30 มกราคม 2562

คณะสังคมศาสตร์

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จัดกิจกรรมโครงการ “55 ปี Soc-Anp อาสาเพื่อสังคม”
โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้สูงอายุเข้าใจหลักการของการอยู่ร่วมกันของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์อย่างมีความสุข
2. เพื่อสร้างความสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้สูงอายุและนักศึกษาที่มีความแตกต่างกันในเรื่องของช่วงวัย
3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคมที่ดี โดยผ่านกิจกรรมสันทนาการในรูปแบบศิลปะพื้นบ้าน
4. เพื่อให้นักศึกษาเกิดความตระหนักในการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่สังคม ช่วยเหลือบุคคลที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้
โดยมีรุ่นพี่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเข้าร่วมกิจกรรม
ในวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 ระหว่างเวลา 08.00-12.00 น.
ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่
ข้อมูลโดย : https://www.facebook.com/socworkcmu/
แกลลอรี่