การจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6 มิถุนายน 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทุกคน มีส่วนร่วมในจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อที่จะช่วยขับเคลื่อนให้คณะบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ได้วางไว้ ณ ห้องประชุม 1-5 อาคารสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร และทางออนไลน์ระบบ Zoom Meeting
แกลลอรี่