จัดบูธแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และประชาสัมพันธ์โครงการสร้างนักเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเลสู่บ้านเกิด

5 กุมภาพันธ์ 2567

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567  วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล ร่วมกับ สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล คณะอุตสาหกรรมเกษตร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุธาสินี ญาณภักดี นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมงาน ส.ค.ณ. วิชาการ 2566 (SKN Acadermic Fairs 2023) พร้อมจัดบูธแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และประชาสัมพันธ์โครงการสร้างนักเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเลสู่บ้านเกิด เปิดโอกาสให้นักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายทะเลที่มีอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางทะเล เข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล คณะอุตสาหกรรมเกษตร
แกลลอรี่