การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 18 แบบออนไลน์

8 มิถุนายน 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


                         ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 18 (The 18th National Postharvest Technology Conference: NPHT18) แบบออนไลน์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงาน โดยหน่วยงานร่วมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรติให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการประชุม ซึ่งจะเป็นครั้งสุดท้ายในการจัดงานประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ซึ่งศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ครบรอบ 20 ปี และจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการ (Committee) เพื่อส่งต่อเวทีการจัดงานประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวไปยังส่วนงาน หรือมหาวิทยาลัยที่สนใจทางด้านวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ทั้งพืชสวน พืชไร่ และอาหาร ได้เข้ามาดำเนินการจัดประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติครั้งต่อไป จะนำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีด้านการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวต่อไปในอนาคต ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSC) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันอังคารที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564
 
แกลลอรี่